Algemene Verkoopvoorwaarden 

AVV2018 geldig vanaf 1 september.

1.         Toepasselijkheid

1.1.      Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Casa Dei Vini Wijnimport, (CDV) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) van toepassing. 

1.2.      Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze AVV aanvaardt.

1.3.      Van het in deze AVV bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door CDV worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze AVV onverkort van kracht blijven.

1.4.      Alle rechten en aanspraken, zoals in deze AVV en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CDV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CDV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.         Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1.      Alle aanbiedingen van CDV zijn vrijblijvend en CDV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2.      Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door CDV.

2.3.      CDV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.4.      Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt CDV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5.      CDV zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

3.         Prijzen en betalingen

3.1.      De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2.      Onze prijzen worden aangegeven inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.

3.3.      Betaling kan geschieden per Ideal, per bank of per vooruitbetaling.

3.4.      De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling per bank.

3.5.      Indien CDV na één (1) week geen betaling of schriftelijke machtiging heeft ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd. Deze betalingsvoorwaarden worden nader uitgewerkt in de door u met CDV te sluiten overeenkomst.

3.6.      Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door CDV bent u een administratievergoeding van tien euro (€10,-) verschuldigd. U bent verder vanaf die dag de contractuele rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.7.      Indien CDV haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u naast de wettelijke rente en de administratievergoeding, tevens de incassokosten verschuldigd. Deze bedragen vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag met een minimum van zevenendertig euro en vijftig cent (€ 37,50) exclusief BTW.

3.8.      Indien u met enige betaling in gebreke bent, is CDV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.         Levering

4.1.      Levering geschiedt alleen in Nederland binnen 14 dagen na ontvangst van betaling. Indien CDV voorziet dat niet binnen deze termijn kan worden geleverd, wordt aan u de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering, ofwel de bestelling te annuleren.

4.2.      Bijdrage aan de bezorging is aangegeven op onze web-site of in onze overeenkomsten en is afhankelijk van volume/gewicht en snelheid bezorging.

4.3.      Indien u aan CDV schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is CDV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan CDV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

4.4.      CDV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

5.         Eigendomsvoorbehoud

5.1.      De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan CDV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

6.         Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1.      U dient alle intellectuele rechten welke rusten op de door CDV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2.      CDV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. We doen er alles aan om inbreuk te voorkomen.
Mocht er toch sprake zijn van enige inbreuk dan zullen wij de uitlevering van producten onmiddellijk opschorten of staken en houden ons het recht voor alle nog lopende orders aangaande het product of dienst te annuleren.

7.         Reclames

7.1.      U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u CDV daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) week na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2.      Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen voornoemde termijn aan CDV te retourneren.

7.3.      Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4.      Reclamaties over door u bestelde en te betalen goederen die echter niet door u ontvangen zijn, dienen plaats te vinden uiterlijk één (1) week na datum vermeld op de orderbevestiging.

7.5.      Reclamaties over vermissingen aangaande leveringen die op uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door CDV als niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

8.         Proefgarantie

8.1.      Alle geleverde producten vallen onder CDV garantie. Indien een geleverd product niet aan uw verwachtingen voldoet, heeft u de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een andere product, dan wel de productwaarde door CDV te laten restitueren. De gefactureerde verzendkosten blijven ook bij retournering verschuldigd.

8.2.      Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

a)   u dient zich schriftelijk in contact te stellen met onze klantenservice (per brief dan wel e-mail);

b)   de termijn van een jaar na het ”op dronk” komen van een wijnproduct volgens de mening van CDV is nog niet verstreken;

c)   alleen onbeschadigde producten komen voor retournering in aanmerking.
Indien het gaat om wijn geleverd in dozen van meer flessen mag uit slechts één doos maximaal 1 (een) fles geopend zijn; in geval het een mix van producten in 1 doos betreft, zal naar een passende oplossing worden gezocht;

d)   in geval van retournering dienen de producten in de oorspronkelijke verpakking te worden verstuurd .
De eventueel bij de oorspronkelijke zending meegeleverde gratis goederen dienen bij de retourzending eveneens te worden bijgevoegd.

9.         Bestellingen/communicatie

9.1.      Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het communicatieverkeer tussen u en CDV, dan wel tussen CDV en derden, is CDV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van CDV.

9.2.      Dit geldt ook bij  een bestelling via de website waar is aangegeven hoe u van ongewilde handelingen kunt vaststellen, alsmede hoe u eventuele gemaakte fouten in de bestelling kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

10.      Overmacht

10.1.   Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft CDV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat CDV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2.   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CDV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.      Diversen

11.1.   Wanneer door CDV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze AVV zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze AVV te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CDV deze AVV soepel toepast.

11.2.   Indien één of meer van de bepalingen van deze AVV of enige andere overeenkomst met CDV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CDV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.      Privacy en gebruik persoonsgegevens

12.1.   CDV verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten van CDV.

12.2.   Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit kenbaar maken. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar info@casa-dei-vini.nl

12.3.   Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

13.      Toepasselijk recht

13.1.   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2.   Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.